Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp

Phần mềm quản lý doanh nghiệp bao gồm tất cả các phần mềm thuộc về quản trị kinh doanh mà một doanh nghiệp sử dụng để hoàn tất việc kinh doanh của họ, giúp họ tăng hoặc đo năng suất trong kinh doanh, sản xuất. Các phần mềm doanh nghiệp miêu tả thế giới thật của doanh nghiệp qua các mô hình dữ liệu. Chúng phục vụ cho các nhân viên của một doanh nghiệp trong thông tin, quản lý, tổ chức và kế hoạch.

Có rất nhiều loại phần mềm doanh nghiệp. Có thể phân loại phần mềm doanh nghiệp ra thành:

  • Phần mềm dành cho các doanh nghiệp nhỏ như phần mềm kế toán và các ứng dụng văn phòng như Microsoft Office.

  • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng rất nhiều các phần mềm ứng dụng như phần mềm kế toán, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý nguồn nhân lực và các phần mềm ứng dụng khác.

  • Các phần mềm ứng dụng trong các doanh nghiệp lớn như phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp. Chung quanh đó là các hệ thống thông tin như kho dữ liệu (data warehouse), khai thác thông tin (data mining); các phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (customer relationship management: CRM), các hệ thống quản lý nội dung (content management system: CMS).

Các module của phần mềm quản lý doanh nghiệp

  • Quản lý mua hàng: Quản lý nhà cung cấp, quản lý đơn hàng, hóa đơn mua vào, quản lý giá, quản lý chi phí vận chuyển, quản lý công nợ, quản lý kế hoạch thanh toán và quản lý thanh toán.

  • Quản lý tồn kho: Quản lý hàng hóa tồn kho và dịch vụ, quản lý nhóm hàng hóa, quản lý giá vốn, quản lý tồn kho tối thiểu (tồn kho an toàn) và tồn kho tối đa, quản lý vị trí lưu kho (khu vực, tầng, dãy, kệ, bin), quản lý phiếu nhập & phiếu xuất, quản lý chuyển kho, quản lý nhập trả, quản lý xuất trả, quản lý xuất sử dụng, xuất tiêu hao và báo cáo nhập xuất tồn.

  • Quản lý bán hàng: Quản lý khách hàng, quản lý nhân viên kinh doanh, quản lý phân công khách hàng, quản lý lịch sử liên hệ với khách hàng, quản lý meeting, quản lý giá bán, quản lý chi phí vận chuyển, quản lý chiết khấu, quản lý hoa hồng, quản lý doanh số, quản lý báo giá, quản lý hợp đồng, quản lý hóa đơn đầu ra, quản lý kế hoạch thanh toán, quản lý công nợ và thu tiền, quản lý tiến độ bán hàng và tình hình bán hàng.

  • Quản lý giao nhận: Quản lý chứng từ giao nhận, quản lý hàng hóa giao nhận và thu tiền.

  • Quản lý kế toán tài chính: quản lý thu chi tiền mặt và tiền gửi theo các khoản mục chi phí, quản lý phải thu & phải trả, quản lý tạm ứng, quản lý kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính.

  • Quản lý nhân sự tiền lương: Quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý chấm công, quản lý nghỉ vắng, quản lý tăng ca, quản lý phép năm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, quản lý tính lương.

  • Quản lý dự án: Quản lý hạng mục công việc đầu mục dự án, công tác trong dự án, quản lý kế hoạch thực hiện, quản lý tiến độ thực hiện, quản lý sai lệch, quản lý nguồn lực, quản lý chi phí, quản lý giải ngân & thanh toán.

Trích nguồn từ Wikipedia