Giải pháp tổng thể

Hiện trạng

Với tình trạng chung, đa số & phổ biến hiện nay của các doanh nghiệp đang áp dụng hệ thống phần mềm quản lý chưa hiệu quả. Một doanh nghiệp đang tồn tại song song từ 3 -> 5 phần mềm quản lý, hoặc có thể còn nhiều hơn nữa được áp dụng riêng lẻ cho từng bộ phận phòng ban, như vậy vô hình tạo ra điểm “gián đoạn thông tin” do các phần mềm được các đơn vị khác nhau xây dựng & không có tính luôn chuyển thông tin giữa các phần mềm trong hệ thống.

Điển hình như :

  • Người quản lý muốn biết thông tin tình hình hoạt động doanh nghiệp : Quỹ tiền mặt, tài khoản ngân hàng, nợ phải-phải trả, nợ đến hạn – quá hạn, nợ xấu không thể thu hồi,… Tiến độ các dự án đang thực hiện đến giai đoạn nào, các rủi ro phát sinh,… Để biết được các thông tin chi tiết này người quản lý đều phải yêu các các bộ phận phòng ban có liên quan báo cáo chi tiết tình hình. Như vậy vô hình chung đã tăng thêm khối lượng công việc cho nhân viên, làm giảm hiệu quả năng suất lao động.

  • Hệ thống thông tin gữa các bộ phận – phòng ban : bộ phận chăm sóc khách hàng ghi nhận yêu cầu khách hàng, rồi chuyển thông tin qua người quản lý bộ phận kỹ thuật để xử lý, người quản lý này xem xét nội dung yêu cầu rồi tiếp tục lại chuyển & phân công cho các nhân viên xử lý chi tiết. Các quy trình xử lý thông tin liên quan giữa các bộ phận phòng ban và nhân viên như vậy hiện còn rất nhiều doanh nghiệp đang xử lý bằng tay, khi xảy ra rủi ro, doanh nghiệp không biết rủi ro đó xảy ra ở bộ phận nào và bộ phận nào phải chịu trách nhiệm cho rủi ro phát sinh đã xảy ra.

  • Người quản lý phải nắm được tình hình công việc của nhân viên mình quản lý : với mỗi bộ phận đều có một người quản lý điều hành công việc của bộ phận đó, trong mỗi bộ phận có nhiều nhân viên làm việc. Tại một thời điểm cụ thể làm sao người quản lý có thể biết chi tiết về công việc của từng nhân viên đang làm để có thể phân bổ nội dung công việc cần thực hiện, cũng như quá trình giao việc và đánh giá công việc được thực hiện như thế nào ?

Tất cả những nhu cầu về quản lý phía trên đều được thực hiện tốt trên một hệ thống phần mềm, vậy tại sao doanh nghiệp đều đã đầu tư cơ sở vật chất máy tính, phần mềm, con người nhưng lại không thể thực hiện được quy trình quản lý chuyên sâu và hiệu quả. Đó là do doanh nghiệp chư có cái nhìn tổng quát cũng như những lợi ích cần đáp ứng khi áp dụng công nghệ cho mô hình quản lý, sự đầu tư về công nghệ đang còn rời rạc, riêng lẻ chưa thống nhất.

Giải pháp

Với mục tiêu thúc đẩy và phát triển về mô hình quản lý hiệu quả chuyên sâu thông qua hệ thống phần mềm quản lý, nhằm đáp ứng được những nhu cầu quản lý cấp bách hiện nay. VINAS giới thiệu giải pháp hệ thống VAS (tất cả trong một) giúp doanh nghiệp khắc phục các yếu điểm trong quy trình quản lý hiện tại.

VAS không phải là một hệ thống phần mềm sẵn có, mà là một giải pháp mang tính hệ thống, được sử dụng để tư vấn cho doanh nghiệp. Với đặc thù lĩnh vực hoạt động của mỗi doanh nghiệp khác nhau, VAS sẽ được thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động. Từ sự điều chỉnh, thay đổi đó sẽ lên mô hình thiết kế hệ thống – xây dựng hệ thống phần mềm quản lý phù hợp với doanh nghiệp với tiêu chí là đem lại hiệu quả, lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp khi ứng dụng hệ thống.

Tính hiệu quả

Với tính hiệu quả khi triển khai giải pháp hệ thống VAS, doanh nghiệp sẽ cảm nhận được hiệu quả thực tế từ giai đoạn tư vấn giải pháp hệ thống cho tới giai đoạn ứng dụng hệ thống vào quản lý thực tế. Chất lượng, niềm tin & sự hài lòng của khách hàng là hiệu quả mà VAS hướng tới.